Bu seminerde, Osmanlı Devleti’nde Tanzimat fermanıyla birlikte gündeme gelen hapishane reformunun, devletin Arap Coğrafyasındaki önemli vilayetlerinden biri olan Musul ve mülhakatındaki hapishaneler özelinde, 1864 Vilayet Sistemine geçilmesiyle başlayan ve bölgenin 1918 yılında Osmanlı hâkimiyetinden çıkışına kadar olan süreç zarfındaki etkileri tartışılacaktır.

Bu dönemde Musul Vilayeti hapishanelerinin elverişsiz koşulları, hapishane reformuyla amaçlanan mahkumları ıslah etme yönteminin tersi yönünde seyretmiş ve bu hapishaneler mahkumlar için bir suç okulu olmuştur. Hapishanelerin elverişsiz koşulları ve hıfzıssıhha şartlarına mugayir oluşu sıklıkla dile getirilmiş ve hapishanelerin ıslah edilmesi veya yeniden inşa edilmesi gerektiği belirtilmişse de bu istekler yeterli kaynak ayrılamaması gibi gerekçelerle çoğunlukla karşılık bulamamıştır.

Bu seminerde, arşiv belgeleri ışığında, bölgenin tarihsel olarak suç oranları, suçluların sosyo-kültürel ve cinsiyet dağılımları, hapishane idare ve personel sistemi ve mahkumların sosyal profilleri ele alınacaktır.